Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.


jezik-hranitelj-naroda-dokle-god-ivi-jezik-dokle-ga-ljubimo-i-poitujemo-njim-govorimo-i-piemo-proiavamo-dotle-ivi-i-narod-moe-se-meu-sobom
vuk stefanović karadžićjezikhraniteljnarodadoklegodživijezikdoklegaljubimopočitujemonjimgovorimopiemopročićavamodotlenarodmožesemeđusobomrazumijevatiumnosajedinjavatineprelivadrugipropadajezik jeje hraniteljhranitelj narodadokle godgod živiživi jezikdokle gaga ljubimoljubimo ii počitujemonjim govorimogovorimo ii pišemodotle živiživi ii narodmože sese međumeđu sobomsobom razumijevatirazumijevati ii umnoumno sajedinjavatine prelivapreliva sese uu drugine propadajezik je hraniteljje hranitelj narodadokle god živigod živi jezikdokle ga ljubimoga ljubimo iljubimo i počitujemonjim govorimo igovorimo i pišemodotle živi iživi i narodmože se međuse među sobommeđu sobom razumijevatisobom razumijevati irazumijevati i umnoi umno sajedinjavatine preliva sepreliva se use u drugi

Ni jedna zemlja se ne može razvijati dokle god je narod neobrazovan.Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima.Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.Nije moguće živeti ugodan život ako se ne živi mudro, časno i pravedno, i nije moguće živeti mudro, časno i pravedno, ako se ne živi ugodno.Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.Ako je moguće – živi sa svima u slozi i ljubavi. Ne živi s nikim u svađi.