Jednog dana mi ćemo ustati, a zajedno sa nama će ustati i naše zadnjice zaglavljene u stolicama. - Činija Citata

Jednog dana mi ćemo ustati, a zajedno sa nama će ustati i naše zadnjice zaglavljene u stolicama.


jednog-dana-mi-emo-ustati-a-zajedno-nama-e-ustati-i-nae-zadnjice-zaglavljene-u-stolicama
jean baudrillardjednogdanamićemoustatizajednonamaćeustatinaezadnjicezaglavljenestolicamajednog danadana mimi ćemoćemo ustatizajedno sasa namanama ćeće ustatiustati ii našenaše zadnjicezadnjice zaglavljenezaglavljene uu stolicamajednog dana midana mi ćemomi ćemo ustatia zajedno sazajedno sa namasa nama ćenama će ustatiće ustati iustati i našei naše zadnjicenaše zadnjice zaglavljenezadnjice zaglavljene uzaglavljene u stolicamajednog dana mi ćemodana mi ćemo ustatia zajedno sa namazajedno sa nama ćesa nama će ustatinama će ustati iće ustati i našeustati i naše zadnjicei naše zadnjice zaglavljenenaše zadnjice zaglavljene uzadnjice zaglavljene u stolicamajednog dana mi ćemo ustatia zajedno sa nama ćezajedno sa nama će ustatisa nama će ustati inama će ustati i našeće ustati i naše zadnjiceustati i naše zadnjice zaglavljenei naše zadnjice zaglavljene unaše zadnjice zaglavljene u stolicama

Jednog dana sve će biti dobro, u tom je naša nada.Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići.Lakše je sjediti i primjećivati stvari, nego ustati i djelovati.Ko hoće daleko stići, mora rano ustati.Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.Jednog dana kisa je padala dva dana.  XDDD