Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. - Činija Citata

Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja.


jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
frida kalojedinastvarkojuznamraditislikatizatotoimampotrebuslikamsvemiprođekrozglavubezrazmiljanjajedina stvarstvar kojukoju znamznam raditiraditi jeje slikatizato štošto imamimam potrebui slikamslikam svesve štošto mimi prođeprođe krozkroz glavubez razmišljanjajedina stvar kojustvar koju znamkoju znam raditiznam raditi jeraditi je slikatizato što imamšto imam potrebui slikam sveslikam sve štosve što mišto mi prođemi prođe krozprođe kroz glavujedina stvar koju znamstvar koju znam raditikoju znam raditi jeznam raditi je slikatizato što imam potrebui slikam sve štoslikam sve što misve što mi prođešto mi prođe krozmi prođe kroz glavujedina stvar koju znam raditistvar koju znam raditi jekoju znam raditi je slikatii slikam sve što mislikam sve što mi prođesve što mi prođe krozšto mi prođe kroz glavu

Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična.U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.Jedina stvar koju nikako ne možeš sakriti je unutrašnja obogaljenost.Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.