Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj. - Činija Citata

Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.


japanci-su-jako-interesantni-neki-ljudi-misle-da-oni-kopiraju-stvari-ja-ne-mislim-vie-tako-ja-mislim-da-oni-u-stvari-ponovo-izmiljaju-stvari-oni-dou
stiv džobsjapancisujakointeresantninekiljudimisledaonikopirajustvarijanemislimvietakostvariponovoizmiljajuonidođudonečegatovećizmiljenoproučavajugadokbududetaljnorazumelinekimslucajevimanakrajurazumejuboljenegonjegovoriginalniizumiteljjapanci susu jakojako interesantnineki ljudiljudi mislemisle dada onioni kopirajukopiraju stvarija nene mislimmislim viševiše takoja mislimmislim dada onioni uu stvaristvari ponovoponovo izmišljajuizmišljaju stvarioni dođudođu dodo nečeganečega štošto jeje većveć izmišljenoizmišljeno ii proučavajuproučavaju gaga dokdok gaga nene budubudu detaljnodetaljno razumeliu nekimnekim slucajevimaslucajevima onioni gaga nana krajukraju razumejurazumeju boljebolje negonego njegovoriginalni izumiteljjapanci su jakosu jako interesantnineki ljudi misleljudi misle damisle da onida oni kopirajuoni kopiraju stvarija ne mislimne mislim višemislim više takoja mislim damislim da onida oni uoni u stvariu stvari ponovostvari ponovo izmišljajuponovo izmišljaju stvarioni dođu dodođu do nečegado nečega štonečega što ješto je većje već izmišljenoveć izmišljeno iizmišljeno i proučavajui proučavaju gaproučavaju ga dokga dok gadok ga nega ne budune budu detaljnobudu detaljno razumeliu nekim slucajevimanekim slucajevima onislucajevima oni gaoni ga naga na krajuna kraju razumejukraju razumeju boljerazumeju bolje negobolje nego njegovnego njegov originalninjegov originalni izumitelj

Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.Prekori između starih i harmoničnih supružnika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se nego klize lako kao oni kamenčići beluci koje je reka u toku godine zaoblila i uglačala do savršenstva, tako da više vezuju par ljudi nego što ih dele.