Jangov Zaključak: Grešiti je ljudski, ali da bi u tome dostigli savršenstvo, moramo dodati i jedan kompjuter. :) - Činija Citata

Jangov Zaključak: Grešiti je ljudski, ali da bi u tome dostigli savršenstvo, moramo dodati i jedan kompjuter. :)


jangov-zakljuak-greiti-ljudski-ali-da-bi-u-tome-dostigli-savrenstvo-moramo-dodati-i-jedan-kompjuter
jangovzaključakgreitiljudskialidabitomedostiglisavrenstvomoramododatijedankompjuterjangov zaključakgrešiti jeje ljudskiali dada bibi uu tometome dostiglidostigli savršenstvomoramo dodatidodati ii jedanjedan kompjutergrešiti je ljudskiali da bida bi ubi u tomeu tome dostiglitome dostigli savršenstvomoramo dodati idodati i jedani jedan kompjuterali da bi uda bi u tomebi u tome dostigliu tome dostigli savršenstvomoramo dodati i jedandodati i jedan kompjuterali da bi u tomeda bi u tome dostiglibi u tome dostigli savršenstvomoramo dodati i jedan kompjuter

Prošlo bi čitavo veče, a da se ne dodirnemo, ali odavno znam da u tome i jeste čarolija.Postoji stvarna opasnost da bi kompjuteri mogli razviti inteligenciju i preuzeti stvari u svoje ruke. Mi hitno trebamo razviti direktne konekcije prema ljudskom mozgu kako bi kompjuteri mogli dodati nove stvari ljudskoj inteligenciji umesto da joj budu suprotnost.Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Griješiti je ljudski, ali u greškama ustrajati obilježje je luđaka.Stvoriti čoveka bila je krasna i dovitljiva zamisao, ali dodati ovcu bila je tautologija.Proverava plavuša mejl, ali kompjuter neće da je poveže. Pitaju je: A jel znas koji je password? Pa šest zvezdica! :D