Jangov Zaključak: Grešiti je ljudski, ali da bi u tome dostigli savršenstvo, moramo dodati i jedan kompjuter. :)


jangov-zakljuak-greiti-ljudski-ali-da-bi-u-tome-dostigli-savrenstvo-moramo-dodati-i-jedan-kompjuter
jangovzaključakgreitiljudskialidabitomedostiglisavrenstvomoramododatijedankompjuterjangov zaključakgrešiti jeje ljudskiali dada bibi uu tometome dostiglidostigli savršenstvomoramo dodatidodati ii jedanjedan kompjutergrešiti je ljudskiali da bida bi ubi u tomeu tome dostiglitome dostigli savršenstvomoramo dodati idodati i jedani jedan kompjuterali da bi uda bi u tomebi u tome dostigliu tome dostigli savršenstvomoramo dodati i jedandodati i jedan kompjuterali da bi u tomeda bi u tome dostiglibi u tome dostigli savršenstvomoramo dodati i jedan kompjuter

Ono što ljudski um napravi, ljudski karakter ga može kontrolisati.Proverava plavuša mejl, ali kompjuter neće da je poveže. Pitaju je: A jel znas koji je password? Pa šest zvezdica! :DStvoriti čoveka bila je krasna i dovitljiva zamisao, ali dodati ovcu bila je tautologija.Griješiti je ljudski, ali u greškama ustrajati obilježje je luđaka.Jedino u mojim očima postaješ savršenstvo.Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.