Ja zaista nemam puno da ti ponudim... par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce... imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara... ali se još oseća miris mojih snova... nemam ja puno na dlanu... par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice... jedan osmeh i oči pune nade...


ja-zaista-nemam-puno-da-ti-ponudim-toplih-zagrljaja-istu-u-i-jedno-maleno-ali-verno-srce-imam-i-kofer-pun-ljubavi-i-dva-jastuka-pomalo-ve-stara-ali
bob marlijazaistanemampunodatiponudimtoplihzagrljajačistuduujednomalenoalivernosrceimamkoferpunljubavidvajastukapomalovećstarasejoosećamirismojihsnovajanadlanusuzajutarnjurosukojombudimsvojelicejedanosmehočipunenadeja zaistazaista nemamnemam punopuno dada titi ponudimponudim parpar toplihtoplih zagrljajačistu dušudušu ii jednojedno malenoali vernoverno srcesrce imamimam ii koferkofer punpun ljubaviljubavi ii dvadva jastukapomalo većveć starastara aliali sese jošjoš osećaoseća mirismiris mojihmojih snovasnova nemamnemam jaja punopuno nana dlanudlanu parpar suzasuza ii jutarnjujutarnju rosurosu kojomkojom budimbudim svojesvoje licelice jedanjedan osmehosmeh ii očioči punepune nadeja zaista nemamzaista nemam punonemam puno dapuno da tida ti ponudimti ponudim parponudim par toplihpar toplih zagrljajačistu dušu idušu i jednoi jedno malenoali verno srceverno srce imamsrce imam iimam i koferi kofer punkofer pun ljubavipun ljubavi iljubavi i dvai dva jastukapomalo već staraveć stara alistara ali seali se jošse još osećajoš oseća mirisoseća miris mojihmiris mojih snovamojih snova nemamsnova nemam janemam ja punoja puno napuno na dlanuna dlanu pardlanu par suzapar suza isuza i jutarnjui jutarnju rosujutarnju rosu kojomrosu kojom budimkojom budim svojebudim svoje licesvoje lice jedanlice jedan osmehjedan osmeh iosmeh i očii oči puneoči pune nade

Ja zaista nemam puno da ti ponudim.. par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce.. imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara.. ali se još oseća miris mojih snova.. nemam ja puno na dlanu.. par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice.. jedan osmeh i oči pune nade.Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…Nase prijateljstvo se raspalo u komadice. Samo sam ti rekla par reci ti si pustila par suza i rekla mi ,,Zbogom Zauvek’,, Nisam znala da ce dotle doci. ...Uši imam, a nemam šta čuti, usta imam, nemam s kim zboriti.Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.