Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.


ja-sam-sebina-nestrpljiva-i-pomalo-nesigurna-ponekad-pravim-greke-ponekad-sam-izvan-kontrole-i-s-vremena-na-vreme-teka-za-rukovanje-ali-ako-me-ne-moe
merilin monrojasamsebičnanestrpljivapomalonesigurnaponekadpravimgrekeponekadizvankontrolevremenanavremetekazarukovanjealiakomenemožepodnetikadanajgorasigurnozaslužujenajboljaja samsam sebičnanestrpljiva ii pomalopomalo nesigurnaponekad pravimpravim greškeponekad samsam izvanizvan kontrolekontrole is vremenavremena nana vremevreme teškateška zaza rukovanjeali akoako meme nene možešmožeš podnetipodneti kadakada samsam najgorasigurno meme nene zaslužuješzaslužuješ nini kadakada samsam najboljaja sam sebičnanestrpljiva i pomaloi pomalo nesigurnaponekad pravim greškeponekad sam izvansam izvan kontroleizvan kontrole ikontrole i si s vremenas vremena navremena na vremena vreme teškavreme teška zateška za rukovanjeali ako meako me neme ne možešne možeš podnetimožeš podneti kadapodneti kada samkada sam najgorasigurno me neme ne zaslužuješne zaslužuješ nizaslužuješ ni kadani kada samkada sam najbolja

Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo.Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.Mašta me je upropastila. Uvek sam uz likove smišljao karaktere, boju glasa, male navike i omiljene pisce, i nikad se to nije poklopilo sa njihovim pravim osobinama. Uvek sam ljude zamišljao boljim nego što jesu, i tako sam nekako i prošao.