Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim. - Činija Citata

Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim.


ja-sam-od-onih-osoba-za-koje-svet-veruje-da-poseduju-odgovore-na-sve-to-vie-utimo-vie-nas-smatraju-pametnim
paulo koeljojasamodonihosobazakojesvetverujedaposedujuodgovorenasvetoviećutimonassmatrajupametnimja samsam odod onihonih osobaosoba zaza kojekoje svetsvet verujeveruje dada posedujuposeduju odgovoreodgovore nana svešto viševiše ćutimoviše nasnas smatrajusmatraju pametnimja sam odsam od onihod onih osobaonih osoba zaosoba za kojeza koje svetkoje svet verujesvet veruje daveruje da posedujuda poseduju odgovoreposeduju odgovore naodgovore na svešto više ćutimoviše nas smatrajunas smatraju pametnimja sam od onihsam od onih osobaod onih osoba zaonih osoba za kojeosoba za koje svetza koje svet verujekoje svet veruje dasvet veruje da posedujuveruje da poseduju odgovoreda poseduju odgovore naposeduju odgovore na sveviše nas smatraju pametnimja sam od onih osobasam od onih osoba zaod onih osoba za kojeonih osoba za koje svetosoba za koje svet verujeza koje svet veruje dakoje svet veruje da posedujusvet veruje da poseduju odgovoreveruje da poseduju odgovore nada poseduju odgovore na sve

Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovečanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovječanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj.Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.