Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.


ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Đorđe balaševićjasamnekosasvimobičanmanjebitansamojednamaladuanaovomesvetualiopetjakoceosvojsvetvideotebija samsam nekoneko sasvimsasvim običanmanje bitansamo jednajedna malamala dušaduša nana ovomeovome svetuali opetja samsam nekoneko koko jeje ceoceo svojsvoj svetsvet videovideo uu tebija sam nekosam neko sasvimneko sasvim običansamo jedna malajedna mala dušamala duša naduša na ovomena ovome svetuja sam nekosam neko koneko ko jeko je ceoje ceo svojceo svoj svetsvoj svet videosvet video uvideo u tebija sam neko sasvimsam neko sasvim običansamo jedna mala dušajedna mala duša namala duša na ovomeduša na ovome svetuja sam neko kosam neko ko jeneko ko je ceoko je ceo svojje ceo svoj svetceo svoj svet videosvoj svet video usvet video u tebija sam neko sasvim običansamo jedna mala duša najedna mala duša na ovomemala duša na ovome svetuja sam neko ko jesam neko ko je ceoneko ko je ceo svojko je ceo svoj svetje ceo svoj svet videoceo svoj svet video usvoj svet video u tebi

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam sto puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Došao sam do uverenja da je ceo svet jedna zagonetka, u osnovi bezopasna, koju smo umrsili svojim glupim pokušajima da je razrešimo pretpostavljajući da je zasnovana na nekoj velikoj istini.Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje.