Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam sto puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke.


ja-jo-nisam-video-da-neko-koga-su-dobro-istabanali-to-zaboravio-ali-sam-sto-puta-video-da-ljudi-zaboravljaju-i-najlepe-savete-i-pouke
ivo andrićjajonisamvideodanekokogasudobroistabanalitozaboravioalisamstoputaljudizaboravljajunajlepesavetepoukeja jošjoš nisamnisam videovideo dada jeje nekoneko kogakoga susu dobrodobro istabanaliali samsam stosto putaputa videovideo dada ljudiljudi zaboravljajuzaboravljaju ii najlepšenajlepše savetesavete ii poukeja još nisamjoš nisam videonisam video davideo da jeda je nekoje neko koganeko koga sukoga su dobrosu dobro istabanaliistabanali to zaboravioali sam stosam sto putasto puta videoputa video davideo da ljudida ljudi zaboravljajuljudi zaboravljaju izaboravljaju i najlepšei najlepše savetenajlepše savete isavete i poukeja još nisam videojoš nisam video danisam video da jevideo da je nekoda je neko kogaje neko koga suneko koga su dobrokoga su dobro istabanalidobro istabanali to zaboravioali sam sto putasam sto puta videosto puta video daputa video da ljudivideo da ljudi zaboravljajuda ljudi zaboravljaju iljudi zaboravljaju i najlepšezaboravljaju i najlepše savetei najlepše savete inajlepše savete i poukeja još nisam video dajoš nisam video da jenisam video da je nekovideo da je neko kogada je neko koga suje neko koga su dobroneko koga su dobro istabanalisu dobro istabanali to zaboravioali sam sto puta videosam sto puta video dasto puta video da ljudiputa video da ljudi zaboravljajuvideo da ljudi zaboravljaju ida ljudi zaboravljaju i najlepšeljudi zaboravljaju i najlepše savetezaboravljaju i najlepše savete ii najlepše savete i pouke

Veterinar sam četrdeset godina, a još nisam video ovakvu stoku.Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti.Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti.Posle bombardovanja Hirošime, video sam fotografiju zida jedne kuće gde su senke ljudi koji su tu živeli bile vatrom utisnute u zid zbog intenziteta bombe. Ljudi više nema, ali senke su ostale.