Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.


izvor-nae-sree-u-subjektivnim-osobinama-plemenitom-karakteru-poduzetnom-duhu-srenom-temperamentu-vedrom-umu-i-zdravom-telu
artur Šopenhauerizvornaesrećesubjektivnimosobinamaplemenitomkarakterupoduzetnomduhusrećnomtemperamentuvedromumuzdravomtelunaše srećesreće jeu subjektivnimsubjektivnim osobinamaplemenitom karakterupoduzetnom duhusrećnom temperamentuvedrom umuumu ii zdravomzdravom teluizvor naše srećenaše sreće jesreće je uje u subjektivnimu subjektivnim osobinamavedrom umu iumu i zdravomi zdravom teluizvor naše sreće jenaše sreće je usreće je u subjektivnimje u subjektivnim osobinamavedrom umu i zdravomumu i zdravom teluizvor naše sreće je unaše sreće je u subjektivnimsreće je u subjektivnim osobinamavedrom umu i zdravom telu

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.Kći se prva radja samo srećnom čoveku.Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.Orao može celo nebo da preleti, plemenitom čoveku cela Zemlja otadžbina jeste.