Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu. - Činija Citata

Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.


izvor-nae-sree-u-subjektivnim-osobinama-plemenitom-karakteru-poduzetnom-duhu-srenom-temperamentu-vedrom-umu-i-zdravom-telu
artur Šopenhauerizvornaesrećesubjektivnimosobinamaplemenitomkarakterupoduzetnomduhusrećnomtemperamentuvedromumuzdravomtelunaše srećesreće jeu subjektivnimsubjektivnim osobinamaplemenitom karakterupoduzetnom duhusrećnom temperamentuvedrom umuumu ii zdravomzdravom teluizvor naše srećenaše sreće jesreće je uje u subjektivnimu subjektivnim osobinamavedrom umu iumu i zdravomi zdravom teluizvor naše sreće jenaše sreće je usreće je u subjektivnimje u subjektivnim osobinamavedrom umu i zdravomumu i zdravom teluizvor naše sreće je unaše sreće je u subjektivnimsreće je u subjektivnim osobinamavedrom umu i zdravom telu

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.Izvor nesreće čovjekove leži u njegovom egoizmu; u tom što hoće da uvijek drugi rade za njega.Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti.Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.