Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti.


izaberi-dan-i-uivaj-u-njemu-dan-kako-prolazi-ljude-koje-sree-prolost-me-nauila-da-cenim-sadanjost-i-neu-da-pokvarim-brigama-o-budunosti
odri hepbnerizaberidanuživajnjemudankakoprolazi…ljudekojesreće…prolostmenaučiladacenimsadanjostnećupokvarimbrigamabudućnostiizaberi dandan ii uživajuživaj uu njemudan kakokako prolazi…prolazi… ljudeljude kojekoje srećeš…srećeš… prošlostprošlost meme jeje naučilanaučila dada cenimcenim sadašnjosti nećuneću dada jeje pokvarimpokvarim brigamabrigama oo budućnostiizaberi dan idan i uživaji uživaj uuživaj u njemudan kako prolazi…kako prolazi… ljudeprolazi… ljude kojeljude koje srećeš…koje srećeš… prošlostsrećeš… prošlost meprošlost me jeme je naučilaje naučila danaučila da cenimda cenim sadašnjosti neću daneću da jeda je pokvarimje pokvarim brigamapokvarim brigama obrigama o budućnosti

Ljude treba osveštavati o potrebi da nauče kako da žive jer život je tako brz i nekad prebrzo proleti.Ono sa čime se suočavamo često izgleda nesavladivo. Međutim, tolike godine treninga i takmičenja su me naučile nečemu. Sva ta ponavljanja kada sam mislio da neću moći da podignem ni gram više naučila su me da smo zapravo mnogo jači nego što to mislimo.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati da radiš nijedan dan u svome životu.