Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti.


izaberi-dan-i-uivaj-u-njemu-dan-kako-prolazi-ljude-koje-sree-prolost-me-nauila-da-cenim-sadanjost-i-neu-da-pokvarim-brigama-o-budunosti
odri hepbnerizaberidanuživajnjemudankakoprolazi…ljudekojesreće…prolostmenaučiladacenimsadanjostnećupokvarimbrigamabudućnostiizaberi dandan ii uživajuživaj uu njemudan kakokako prolazi…prolazi… ljudeljude kojekoje srećeš…srećeš… prošlostprošlost meme jeje naučilanaučila dada cenimcenim sadašnjosti nećuneću dada jeje pokvarimpokvarim brigamabrigama oo budućnostiizaberi dan idan i uživaji uživaj uuživaj u njemudan kako prolazi…kako prolazi… ljudeprolazi… ljude kojeljude koje srećeš…koje srećeš… prošlostsrećeš… prošlost meprošlost me jeme je naučilaje naučila danaučila da cenimda cenim sadašnjosti neću daneću da jeda je pokvarimje pokvarim brigamapokvarim brigama obrigama o budućnosti

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Prošlost je najbolji prorok budućnosti.Ljude cenim po veličini srca, sve ostalo je manje bitno.Ljude cenim po veličini srca, sve ostalo je manje bitnoŽivot je kao sladoled, uživaj u njemu pre nego što se istopi!Smejem se cisto da nekim osobama pokvarim dan :)