Život je neshvatljivo čudo, jer se nesprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto „kao na Drini ćuprija“.


ivot-neshvatljivo-udo-jer-se-nesprestano-troi-i-osipa-a-ipak-traje-i-stoji-vrsto-kao-na-drini-uprija
ivo andrićŽivotneshvatljivočudojersenesprestanotroiosipaipaktrajestojičvrsto„kaonadrinićuprija“Život jeje neshvatljivoneshvatljivo čudojer sese nesprestanonesprestano trošitroši ii osipaipak trajetraje ii stojistoji čvrstočvrsto „kao„kao nana drinidrini ćuprija“Život je neshvatljivoje neshvatljivo čudojer se nesprestanose nesprestano trošinesprestano troši itroši i osipaa ipak trajeipak traje itraje i stojii stoji čvrstostoji čvrsto „kaočvrsto „kao na„kao na drinina drini ćuprija“Život je neshvatljivo čudojer se nesprestano trošise nesprestano troši inesprestano troši i osipaa ipak traje iipak traje i stojitraje i stoji čvrstoi stoji čvrsto „kaostoji čvrsto „kao načvrsto „kao na drini„kao na drini ćuprija“jer se nesprestano troši ise nesprestano troši i osipaa ipak traje i stojiipak traje i stoji čvrstotraje i stoji čvrsto „kaoi stoji čvrsto „kao nastoji čvrsto „kao na driničvrsto „kao na drini ćuprija“

Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja.Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete.Gospodstvo je kao veliki vjetar, kreće se, kida i osipa.Žena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovoga svijeta.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.