Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme.


ivot-bez-ijedne-gozbe-dug-put-na-kome-nema-krme
demokritŽivotbezijednegozbedugputnakomenemakrčmeŽivot bezbez ijedneijedne gozbegozbe dugdug jeje putput nana komekome nemanema krčmeŽivot bez ijednebez ijedne gozbeijedne gozbe duggozbe dug jedug je putje put naput na komena kome nemakome nema krčmeŽivot bez ijedne gozbebez ijedne gozbe dugijedne gozbe dug jegozbe dug je putdug je put naje put na komeput na kome nemana kome nema krčmeŽivot bez ijedne gozbe dugbez ijedne gozbe dug jeijedne gozbe dug je putgozbe dug je put nadug je put na komeje put na kome nemaput na kome nema krčme

Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Život je kratak ili suviše dug, da bi sebi mogla dozvoliti taj luksuz da živim loše.Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Život bez načela je brod bez kormila – GandhiŽivot bez principa je brod bez kormilara.