Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.


ivi-ne-znaju-pouite-me-mrtvi-kako-se-moe-umrijeti-bez-straha-ili-bar-bez-uasa-jer-smrt-besmisao-kao-i-ivot
meša selimovićŽivinitaneznajupoučitememrtvikakosemožeumrijetibezstrahailibaružasajersmrtbesmisaokaoživotŽivi ništaništa nene znajupoučite mekako sese možemože umrijetiumrijeti bezbez strahaili barbar bezbez užasasmrt jeje besmisaokao ii životŽivi ništa neništa ne znajukako se možese može umrijetimože umrijeti bezumrijeti bez strahaili bar bezbar bez užasasmrt je besmisaokao i životŽivi ništa ne znajukako se može umrijetise može umrijeti bezmože umrijeti bez strahaili bar bez užasakako se može umrijeti bezse može umrijeti bez straha

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.