Italijani gube fudbalske utakmice kao da je reč o ratovima, a ratove gube kao da su obične fudbalske utakmice.


italijani-gube-fudbalske-utakmice-kao-da-re-o-ratovima-a-ratove-gube-kao-da-su-obine-fudbalske-utakmice
vinston Čerčilitalijanigubefudbalskeutakmicekaodarečratovimaratovesuobičneutakmiceitalijani gubegube fudbalskefudbalske utakmiceutakmice kaokao dada jeje rečreč oo ratovimaratove gubegube kaokao dada susu običneobične fudbalskefudbalske utakmiceitalijani gube fudbalskegube fudbalske utakmicefudbalske utakmice kaoutakmice kao dakao da jeda je rečje reč oreč o ratovimaa ratove guberatove gube kaogube kao dakao da suda su običnesu obične fudbalskeobične fudbalske utakmiceitalijani gube fudbalske utakmicegube fudbalske utakmice kaofudbalske utakmice kao dautakmice kao da jekao da je rečda je reč oje reč o ratovimaa ratove gube kaoratove gube kao dagube kao da sukao da su običneda su obične fudbalskesu obične fudbalske utakmiceitalijani gube fudbalske utakmice kaogube fudbalske utakmice kao dafudbalske utakmice kao da jeutakmice kao da je rečkao da je reč oda je reč o ratovimaa ratove gube kao daratove gube kao da sugube kao da su običnekao da su obične fudbalskeda su obične fudbalske utakmice

Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.Uspešni su oni koji su svesni svojih uspeha, a gubitnici su oni koji svesno dozvoljavaju da gube.Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom.Neću da kukam na sudije. Ta naša priča o pravdi i nepravdi traje decenijama, možda i vekovima. – Prenos vaterpolo utakmice SCG-Mađarska (2004.)Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.Reči su ženama najbolji afrodizijak. G-tačka je u ušima. Oni koji traže niže samo gube vreme. :)))