Istorija je skup laži oko kojih su se ljudi složili.


istorija-skup-i-oko-kojih-su-se-ljudi-sloili
napoleon bonapartaistorijaskuplažiokokojihsuseljudisložiliistorija jeje skupskup lažilaži okooko kojihkojih susu sese ljudiljudi složiliistorija je skupje skup lažiskup laži okolaži oko kojihoko kojih sukojih su sesu se ljudise ljudi složiliistorija je skup lažije skup laži okoskup laži oko kojihlaži oko kojih suoko kojih su sekojih su se ljudisu se ljudi složiliistorija je skup laži okoje skup laži oko kojihskup laži oko kojih sulaži oko kojih su seoko kojih su se ljudikojih su se ljudi složili

Poverenje je skup poklon, nemojte ga ocekivati od jeftinih ljudi.Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.Sva ratna propaganda, svo vrištanje, laži i mržnja uvek dolaze od ljudi koji se ne bore.toliko ljudi oko tebeGledaj oko čega su ljudi cinični i otkrićeš šta im nedostaje.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.