Istinsku demokratiju će sigurno mnogo bolje obezbeđivati savet od 25 najmudrijih ljudi nacije, nego Skupština koju je napunilo 300 nekih ludaka, skorojevića, mutivoda, sebičnjaka i podmićivača, za koje je početak i kraj demokratije u njihovoj ličnosti.


istinsku-demokratiju-e-sigurno-mnogo-bolje-obezbeivati-savet-od-25-najmudrijih-ljudi-nacije-nego-skuptina-koju-napunilo-300-nekih-ludaka-skorojevia
arčibald rajsistinskudemokratijućesigurnomnogoboljeobezbeđivatisavetod25najmudrijihljudinacijenegoskuptinakojunapunilo300nekihludakaskorojevićamutivodasebičnjakapodmićivačazakojepočetakkrajdemokratijenjihovojličnostiistinsku demokratijudemokratiju ćeće sigurnosigurno mnogomnogo boljebolje obezbeđivatiobezbeđivati savetsavet odod 2525 najmudrijihnajmudrijih ljudiljudi nacijenego skupštinaskupština kojukoju jeje napunilonapunilo 300300 nekihnekih ludakasebičnjaka ii podmićivačaza kojekoje jeje početakpočetak ii krajkraj demokratijedemokratije uu njihovojnjihovoj ličnostiistinsku demokratiju ćedemokratiju će sigurnoće sigurno mnogosigurno mnogo boljemnogo bolje obezbeđivatibolje obezbeđivati savetobezbeđivati savet odsavet od 25od 25 najmudrijih25 najmudrijih ljudinajmudrijih ljudi nacijenego skupština kojuskupština koju jekoju je napuniloje napunilo 300napunilo 300 nekih300 nekih ludakasebičnjaka i podmićivačaza koje jekoje je početakje početak ipočetak i kraji kraj demokratijekraj demokratije udemokratije u njihovoju njihovoj ličnosti

Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.Prošlost ne postoji, mi smo početak i kraj.U obimu kruga početak i kraj su isto.