Istina se izgubi u suvišnom raspravljanju.


istina-se-izgubi-u-suvinom-raspravljanju
horacijeistinaseizgubisuvinomraspravljanjuistina sese izgubiizgubi uu suvišnomsuvišnom raspravljanjuistina se izgubise izgubi uizgubi u suvišnomu suvišnom raspravljanjuistina se izgubi use izgubi u suvišnomizgubi u suvišnom raspravljanjuistina se izgubi u suvišnomse izgubi u suvišnom raspravljanju

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Strašna je stvar kad se izgubi oslonac koji čovek ima u sebi.Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja.Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Čovek je razumna životinja koja uvek izgubi živce kada se pozove da postupi u skladu sa onim što razum nalaže.Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku.