Istina, njihovo zaljubljivanje nije trajalo dugo, ali u toj igri nema pravila. Neko emocije troši polagano, kao mirišljavi sapun, a neko svoje srce ispali razuzdano, kao pun šaržer, pa u jednoj kišovitoj aprilskoj noći odvoli za čitav život.


istina-njihovo-zaljubljivanje-nije-trajalo-dugo-ali-u-toj-igri-nema-pravila-neko-emocije-troi-polagano-kao-miriljavi-sapun-a-neko-svoje-srce-ispali
Đorđe balaševićistinanjihovozaljubljivanjenijetrajalodugoalitojigrinemapravilanekoemocijetroipolaganokaomiriljavisapunnekosvojesrceispalirazuzdanopunaržerpajednojkiovitojaprilskojnoćiodvolizačitavživotnjihovo zaljubljivanjezaljubljivanje nijenije trajalotrajalo dugoali uu tojtoj igriigri nemanema pravilaneko emocijeemocije trošitroši polaganokao mirišljavimirišljavi sapunneko svojesvoje srcesrce ispaliispali razuzdanokao punpun šaržerpa uu jednojjednoj kišovitojkišovitoj aprilskojaprilskoj noćinoći odvoliodvoli zaza čitavčitav životnjihovo zaljubljivanje nijezaljubljivanje nije trajalonije trajalo dugoali u toju toj igritoj igri nemaigri nema pravilaneko emocije trošiemocije troši polaganokao mirišljavi sapuna neko svojeneko svoje srcesvoje srce ispalisrce ispali razuzdanokao pun šaržerpa u jednoju jednoj kišovitojjednoj kišovitoj aprilskojkišovitoj aprilskoj noćiaprilskoj noći odvolinoći odvoli zaodvoli za čitavza čitav život

Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren.Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu.Čudne su te emocije. Otkriješ kutak u sebi za koji nisi ni znao da postoji i još shvatiš da je tamo neko danima, mesecima, godinama spavao, a nije plaćao stanarinu.Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Onog dana kad pomislite da nema ništa za popraviti u igri je žalostan dan za svakog igrača.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.