Istina, njihovo zaljubljivanje nije trajalo dugo, ali u toj igri nema pravila. Neko emocije troši polagano, kao mirišljavi sapun, a neko svoje srce ispali razuzdano, kao pun šaržer, pa u jednoj kišovitoj aprilskoj noći odvoli za čitav život.


istina-njihovo-zaljubljivanje-nije-trajalo-dugo-ali-u-toj-igri-nema-pravila-neko-emocije-troi-polagano-kao-miriljavi-sapun-a-neko-svoje-srce-ispali
Đorđe balaševićistinanjihovozaljubljivanjenijetrajalodugoalitojigrinemapravilanekoemocijetroipolaganokaomiriljavisapunnekosvojesrceispalirazuzdanopunaržerpajednojkiovitojaprilskojnoćiodvolizačitavživotnjihovo zaljubljivanjezaljubljivanje nijenije trajalotrajalo dugoali uu tojtoj igriigri nemanema pravilaneko emocijeemocije trošitroši polaganokao mirišljavimirišljavi sapunneko svojesvoje srcesrce ispaliispali razuzdanokao punpun šaržerpa uu jednojjednoj kišovitojkišovitoj aprilskojaprilskoj noćinoći odvoliodvoli zaza čitavčitav životnjihovo zaljubljivanje nijezaljubljivanje nije trajalonije trajalo dugoali u toju toj igritoj igri nemaigri nema pravilaneko emocije trošiemocije troši polaganokao mirišljavi sapuna neko svojeneko svoje srcesvoje srce ispalisrce ispali razuzdanokao pun šaržerpa u jednoju jednoj kišovitojjednoj kišovitoj aprilskojkišovitoj aprilskoj noćiaprilskoj noći odvolinoći odvoli zaodvoli za čitavza čitav život

Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Da zivis dugo kao Krkobabic, da se zaljubis kao Mrkonjic, da imas para kao Miskovic i da te ne uhvati Vucic ! Srecan Bozic, Vaistinu se rodi !!Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo.Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren.Ja zaista nemam puno da ti ponudim... par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce... imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara... ali se još oseća miris mojih snova... nemam ja puno na dlanu... par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice... jedan osmeh i oči pune nade...Ja zaista nemam puno da ti ponudim.. par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce.. imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara.. ali se još oseća miris mojih snova.. nemam ja puno na dlanu.. par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice.. jedan osmeh i oči pune nade.