Istina koja nije izrečena u pravo vreme gora je od laži.


istina-koja-nije-izreena-u-pravo-vreme-gora-od-i
ivan turgenjevistinakojanijeizrečenapravovremegoraodlažiistina kojakoja nijenije izrečenaizrečena uu pravopravo vremevreme goragora jeje odod lažiistina koja nijekoja nije izrečenanije izrečena uizrečena u pravou pravo vremepravo vreme goravreme gora jegora je odje od lažiistina koja nije izrečenakoja nije izrečena unije izrečena u pravoizrečena u pravo vremeu pravo vreme gorapravo vreme gora jevreme gora je odgora je od lažiistina koja nije izrečena ukoja nije izrečena u pravonije izrečena u pravo vremeizrečena u pravo vreme gorau pravo vreme gora jepravo vreme gora je odvreme gora je od laži

Istina rečena s lošom namjerom gora je od svake laži.Mislim da je jedna od životnih ironija činiti pogrešnu stvar u pravo vreme.Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Postoje prilike u kojima je taktičnost neumesna, gora od grubosti.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.