Istina, hrabrost i odlučnost naše su oružje. Naša borba mora i dalje biti nenasilna i bez mržnje.


istina-hrabrost-i-odlunost-nae-su-oru-naa-borba-mora-i-dalje-biti-nenasilna-i-bez-mrnje
dalaj lamaistinahrabrostodlučnostnaesuoružjenaaborbamoradaljebitinenasilnabezmržnjehrabrost ii odlučnostodlučnost našenaše sunaša borbaborba moramora ii daljedalje bitibiti nenasilnanenasilna ii bezbez mržnjehrabrost i odlučnosti odlučnost našeodlučnost naše sunaše su oružjenaša borba moraborba mora imora i daljei dalje bitidalje biti nenasilnabiti nenasilna inenasilna i bezi bez mržnjehrabrost i odlučnost našei odlučnost naše suodlučnost naše su oružjenaša borba mora iborba mora i daljemora i dalje bitii dalje biti nenasilnadalje biti nenasilna ibiti nenasilna i beznenasilna i bez mržnjehrabrost i odlučnost naše sui odlučnost naše su oružjenaša borba mora i daljeborba mora i dalje bitimora i dalje biti nenasilnai dalje biti nenasilna idalje biti nenasilna i bezbiti nenasilna i bez mržnje

Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Oduvijek sam se čudio onima koji razumiju znake u kalendarima, datume, mjesece, stoljeća, ili stanu pred sat i pročitaju vječnost. To mora biti suluda i neobična hrabrost usuditi se komadati i usitnjavati vrijeme.