Istina je da će te ljudi povrediti, samo treba naći one koji su vredni toga.


istina-da-e-te-ljudi-povrediti-samo-treba-nai-one-koji-su-vredni-toga
bob marliistinadaćeteljudipovreditisamotrebanaćionekojisuvrednitogaistina jeje dada ćeće tete ljudiljudi povreditisamo trebatreba naćinaći oneone kojikoji susu vrednivredni togaistina je daje da ćeda će teće te ljudite ljudi povreditisamo treba naćitreba naći onenaći one kojione koji sukoji su vrednisu vredni togaistina je da ćeje da će teda će te ljudiće te ljudi povreditisamo treba naći onetreba naći one kojinaći one koji suone koji su vrednikoji su vredni togaistina je da će teje da će te ljudida će te ljudi povreditisamo treba naći one kojitreba naći one koji sunaći one koji su vrednione koji su vredni toga

Onaj koji vara će uvek naći one koje će lako prevariti.Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...