Istina je da će te ljudi povrediti, samo treba naći one koji su vredni toga.


istina-da-e-te-ljudi-povrediti-samo-treba-nai-one-koji-su-vredni-toga
bob marliistinadaćeteljudipovreditisamotrebanaćionekojisuvrednitogaistina jeje dada ćeće tete ljudiljudi povreditisamo trebatreba naćinaći oneone kojikoji susu vrednivredni togaistina je daje da ćeda će teće te ljudite ljudi povreditisamo treba naćitreba naći onenaći one kojione koji sukoji su vrednisu vredni togaistina je da ćeje da će teda će te ljudiće te ljudi povreditisamo treba naći onetreba naći one kojinaći one koji suone koji su vrednikoji su vredni togaistina je da će teje da će te ljudida će te ljudi povreditisamo treba naći one kojitreba naći one koji sunaći one koji su vrednione koji su vredni toga

Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.