Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja. - Činija Citata

Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja.


iskustvo-oduvijek-pokazivalo-da-svaki-ovjek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrijebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naie-na
monteskjeiskustvooduvijekpokazivalodasvakičovjekkojiimavlastrukamapredispozicijezloupotrijebionćeićitolikodalekosvedoknenaiđenaograničenjaiskustvo jeje oduvijekoduvijek pokazivalopokazivalo dada svakisvaki čovjekčovjek kojikoji imaima vlastvlast uu rukamarukama imaima ii predispozicijepredispozicije dada jeje zloupotrijebion ćeće ićiići tolikotoliko dalekosve dokdok nene naiđenaiđe nana ograničenjaiskustvo je oduvijekje oduvijek pokazivalooduvijek pokazivalo dapokazivalo da svakida svaki čovjeksvaki čovjek kojičovjek koji imakoji ima vlastima vlast uvlast u rukamau rukama imarukama ima iima i predispozicijei predispozicije dapredispozicije da jeda je zloupotrijebion će ićiće ići tolikoići toliko dalekosve dok nedok ne naiđene naiđe nanaiđe na ograničenja

Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Ako želite tražiti Istinu, morate ići van, daleko izvan ograničenja ljudskog uma i srca i tamo je pronaći – ta istina je u vama samima. Nije li jednostavnije da si za cilj postavite Život sam, umjesto da imate posrednike, gurue, koji Istinu neizbježno moraju prizemljiti i tako je iznevjeriti.Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Ne trazim decka na fb.. ali svaki decko danas ima fb.. sto logikom dolazimo do zakljucka da ipak trazim decka koji ima fb :DTamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.