Internet bi mogao biti veoma pozitivan korak u pravcu obrazovanja, organizaciji i učešću nekom smislenom društvu.


internet-bi-mogao-biti-veoma-pozitivan-korak-u-pravcu-obrazovanja-organizaciji-i-ueu-nekom-smislenom-drutvu
noam Čomskiinternetbimogaobitiveomapozitivankorakpravcuobrazovanjaorganizacijiučećunekomsmislenomdrutvuinternet bibi mogaomogao bitibiti veomaveoma pozitivanpozitivan korakkorak uu pravcupravcu obrazovanjaorganizaciji ii učešćuučešću nekomnekom smislenomsmislenom društvuinternet bi mogaobi mogao bitimogao biti veomabiti veoma pozitivanveoma pozitivan korakpozitivan korak ukorak u pravcuu pravcu obrazovanjaorganizaciji i učešćui učešću nekomučešću nekom smislenomnekom smislenom društvuinternet bi mogao bitibi mogao biti veomamogao biti veoma pozitivanbiti veoma pozitivan korakveoma pozitivan korak upozitivan korak u pravcukorak u pravcu obrazovanjaorganizaciji i učešću nekomi učešću nekom smislenomučešću nekom smislenom društvuinternet bi mogao biti veomabi mogao biti veoma pozitivanmogao biti veoma pozitivan korakbiti veoma pozitivan korak uveoma pozitivan korak u pravcupozitivan korak u pravcu obrazovanjaorganizaciji i učešću nekom smislenomi učešću nekom smislenom društvu

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Ne može se postići iskrenija slika o nekom društvu od načina na koji oni tretiraju svoju decu.Shvatam da patnja, kada ne može biti izbjegnuta, služi da bi me natjerala da napredujem u pravcu pobjede.Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Tu je ulog najveći. Naša budućnost zavisi od kvalitetnog obrazovanja u sadašnjosti.Stvar je u tome da je Švajni ispao bolji frajer od prosečnog primerka rasne srpske sirovine. Sad, nekom smešno, nekom normalno, j**i ga, nekom i tragično..Bolje biti sam nego u lošem društvu