Imati veliku snagu, fizičku ili moralnu, a ne zloupotrijebiti je bar ponekad, teško je, gotovo nemoguće.


imati-veliku-snagu-fiziku-ili-moralnu-a-ne-zloupotrijebiti-bar-ponekad-teko-gotovo-nemogue
ivo andrićimativelikusnagufizičkuilimoralnunezloupotrijebitibarponekadtekogotovonemogućeimati velikuveliku snagufizičku iliili moralnune zloupotrijebitizloupotrijebiti jeje barbar ponekadteško jegotovo nemogućeimati veliku snagufizičku ili moralnua ne zloupotrijebitine zloupotrijebiti jezloupotrijebiti je barje bar ponekada ne zloupotrijebiti jene zloupotrijebiti je barzloupotrijebiti je bar ponekada ne zloupotrijebiti je barne zloupotrijebiti je bar ponekad

Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Znam da me pratis u stopu svaki dan :-D Javi se bar ponekad makar prijateljskiPrezirati ljudski sud nije teško, prezirati vlastiti sud nemoguće je.Ako želiš uhvatiti veliku ribu, baci veliku udicu.Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu.Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.