Imao sam sasvim fino detinjstvo sve do moje devete godine, a onda me klasični scenario razvoda braka upropastio.


imao-sam-sasvim-fino-detinjstvo-sve-do-moje-devete-godine-a-onda-me-klasi-scenario-razvoda-braka-upropastio
kurt kobejnimaosamsasvimfinodetinjstvosvedomojedevetegodineondameklasičniscenariorazvodabrakaupropastioimao samsam sasvimsasvim finofino detinjstvodetinjstvo svesve dodo mojemoje devetedevete godineonda meme klasičniklasični scenarioscenario razvodarazvoda brakabraka upropastioimao sam sasvimsam sasvim finosasvim fino detinjstvofino detinjstvo svedetinjstvo sve dosve do mojedo moje devetemoje devete godinea onda meonda me klasičnime klasični scenarioklasični scenario razvodascenario razvoda brakarazvoda braka upropastioimao sam sasvim finosam sasvim fino detinjstvosasvim fino detinjstvo svefino detinjstvo sve dodetinjstvo sve do mojesve do moje devetedo moje devete godinea onda me klasičnionda me klasični scenariome klasični scenario razvodaklasični scenario razvoda brakascenario razvoda braka upropastioimao sam sasvim fino detinjstvosam sasvim fino detinjstvo svesasvim fino detinjstvo sve dofino detinjstvo sve do mojedetinjstvo sve do moje devetesve do moje devete godinea onda me klasični scenarioonda me klasični scenario razvodame klasični scenario razvoda brakaklasični scenario razvoda braka upropastio

Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom.Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima.Do 13. godine sam mislio da je moje ime Ćuti.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.U šestoj godini sam želio postati kuhar. U sedmoj godini Napoleon. Moja ambicija je tako rasla iz godine u godinu sve do sada.Budi u mom naručju sve do svitanja, a onda ostani još malo…