Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.


imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
herman heseimamoduisveonotoikadaživeloljudskimduamasvibogoviđavolikojisupostojali…sviseoninalazenamakaomogućnostiželjeizlaziimamo uu dušiduši svesve onoono štošto jeje ikadaikada živeloživelo uu ljudskimljudskim dušamasvi bogovibogovi ii đavoliđavoli kojikoji susu ikadaikada postojali…postojali… svisvi sese onioni nalazenalaze uu namatu susu kaokao mogućnostikao željekao izlaziimamo u dušiu duši sveduši sve onosve ono štoono što ješto je ikadaje ikada živeloikada živelo uživelo u ljudskimu ljudskim dušamasvi bogovi ibogovi i đavolii đavoli kojiđavoli koji sukoji su ikadasu ikada postojali…ikada postojali… svipostojali… svi sesvi se onise oni nalazeoni nalaze unalaze u namatu su kaosu kao mogućnosti

Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Jednako su bolesni oni koji odviše u sebe trpaju kao i oni koji u oskudici gladuju.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Svi mi nosimo zastave, ali su najteže borbe u sutonu kad se osećaju sakriveni zakoni života kao olovo i kada je teža teška kao grob.