Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili. Svaka čast. Ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. Tek da se zna.


ima-puno-ljudi-koji-su-od-mene-vie-zaradili-svaka-ast-ali-nema-ih-puno-koji-su-od-mene-vie-potroili-tek-da-se-zna
Đorđe balaševićimapunoljudikojisuodmeneviezaradilisvakačastalinemaihpotroilitekdaseznaima punopuno ljudiljudi kojikoji susu odod menemene viševiše zaradilisvaka častali nemanema ihih punopuno kojikoji susu odod menemene viševiše potrošilitek dada sese znaima puno ljudipuno ljudi kojiljudi koji sukoji su odsu od meneod mene višemene više zaradiliali nema ihnema ih punoih puno kojipuno koji sukoji su odsu od meneod mene višemene više potrošilitek da seda se znaima puno ljudi kojipuno ljudi koji suljudi koji su odkoji su od menesu od mene višeod mene više zaradiliali nema ih punonema ih puno kojiih puno koji supuno koji su odkoji su od menesu od mene višeod mene više potrošilitek da se znaima puno ljudi koji supuno ljudi koji su odljudi koji su od menekoji su od mene višesu od mene više zaradiliali nema ih puno kojinema ih puno koji suih puno koji su odpuno koji su od menekoji su od mene višesu od mene više potrošili

Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili, ali nema ih puno koji su od mene više potrošili.A zar nema i srećnih ljudi? Ima puno ljudi koji se prave da su srećni.Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.