Ima ljudi, mada su retki, kojima ni bol ni misao ne unište vedrinu i jednostavnost. Čak ih učine boljim.


ima-ljudi-mada-su-retki-kojima-bol-misao-ne-unite-vedrinu-i-jednostavnost-ak-ih-uine-boljim
meša selimovićimaljudimadasuretkikojimabolmisaoneunitevedrinujednostavnostČakihučineboljimima ljudimada susu retkikojima nini bolbol nini misaomisao nene uništeunište vedrinuvedrinu ii jednostavnostČak ihih učineučine boljimmada su retkikojima ni bolni bol nibol ni misaoni misao nemisao ne uništene unište vedrinuunište vedrinu ivedrinu i jednostavnostČak ih učineih učine boljimkojima ni bol nini bol ni misaobol ni misao neni misao ne uništemisao ne unište vedrinune unište vedrinu iunište vedrinu i jednostavnostČak ih učine boljimkojima ni bol ni misaoni bol ni misao nebol ni misao ne uništeni misao ne unište vedrinumisao ne unište vedrinu ine unište vedrinu i jednostavnost

Ogromni su i neshvatljivi planovi tvoji, o Bože, i jasno je da im mi ne možemo dogledati ni smera ni svrhe i da ih moramo smireno primati: al' je teško biti čovek, Gospode!Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da nas ni svojom smrću ne mogu obeshrabriti.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!Ima i kod najzaljubljenije žene jedno mesto u duši koje hoće da se sveti onom kojeg voli. Jedna mračna klica neverstva i zloće, koju ni samoj sebi ne bi umela ni smela da prizna.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije.