Ima ljudi koji se nečeg plaše ili stide, nešto žele da sakriju. I upravo zbog toga oni svojim pogledom stalno nastoje da privuku i zadrže tuđi pogled, u želji da ga vežu za svoje oči i da mu tako ne dopuste da ide dalje i da razgleda i ispituje. - Činija Citata

Ima ljudi koji se nečeg plaše ili stide, nešto žele da sakriju. I upravo zbog toga oni svojim pogledom stalno nastoje da privuku i zadrže tuđi pogled, u želji da ga vežu za svoje oči i da mu tako ne dopuste da ide dalje i da razgleda i ispituje.


ima-ljudi-koji-se-neeg-plae-ili-stide-neto-ele-da-sakriju-i-upravo-zbog-toga-oni-svojim-pogledom-stalno-nastoje-da-privuku-i-zadre-i-pogled-u-elji-da
ivo andricimaljudikojisenečegplaeilistidenetoželedasakrijuupravozbogtogaonisvojimpogledomstalnonastojeprivukuzadržetuđipogledželjigavežuzasvojeočimutakonedopusteidedaljerazgledaispitujeima ljudiljudi kojikoji sese nečegnečeg plašeplaše iliili stidenešto želežele dada sakrijui upravoupravo zbogzbog togatoga onioni svojimsvojim pogledompogledom stalnostalno nastojenastoje dada privukuprivuku ii zadržezadrže tuđituđi pogledu željiželji dada gaga vežuvežu zaza svojesvoje očioči ii dada mumu takotako nene dopustedopuste dada ideide daljedalje ii dada razgledarazgleda ii ispitujeima ljudi kojiljudi koji sekoji se nečegse nečeg plašenečeg plaše iliplaše ili stidenešto žele dažele da sakrijui upravo zbogupravo zbog togazbog toga onitoga oni svojimoni svojim pogledomsvojim pogledom stalnopogledom stalno nastojestalno nastoje danastoje da privukuda privuku iprivuku i zadržei zadrže tuđizadrže tuđi pogledu želji daželji da gada ga vežuga vežu zavežu za svojeza svoje očisvoje oči ioči i dai da muda mu takomu tako netako ne dopustene dopuste dadopuste da ideda ide daljeide dalje idalje i dai da razgledada razgleda irazgleda i ispituje

Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.