Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.


ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
sasha guitryimaljudikojigovoregovoresvedoknapokonneuspijunetodakažuima ljudiljudi kojikoji govoregovore –– svesve dokdok napokonnapokon nene uspijuuspiju neštonešto ii dada kažuima ljudi kojiljudi koji govoregovore – sve– sve doksve dok napokondok napokon nenapokon ne uspijune uspiju neštouspiju nešto inešto i dai da kažuima ljudi koji govoregovore – sve dok– sve dok napokonsve dok napokon nedok napokon ne uspijunapokon ne uspiju neštone uspiju nešto iuspiju nešto i danešto i da kažugovore – sve dok napokon– sve dok napokon nesve dok napokon ne uspijudok napokon ne uspiju neštonapokon ne uspiju nešto ine uspiju nešto i dauspiju nešto i da kažu

Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje.Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu.Oni koji znaju da govore, govore retko.Oni koji znaju da govore, govore kratko.Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.