Ima li tragičnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio sve što je nekada želeo? - Činija Citata

Ima li tragičnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio sve što je nekada želeo?


ima-li-traginijeg-oveka-od-onog-koji-najzad-dobio-sve-to-nekada-eleo
momo kaporimalitragičnijegčovekaodonogkojinajzaddobiosvetonekadaželeoima lili tragičnijegtragičnijeg čovekačoveka odod onogonog kojikoji jeje najzadnajzad dobiodobio svesve štošto jeje nekadanekada želeoima li tragičnijegli tragičnijeg čovekatragičnijeg čoveka odčoveka od onogod onog kojionog koji jekoji je najzadje najzad dobionajzad dobio svedobio sve štosve što ješto je nekadaje nekada želeoima li tragičnijeg čovekali tragičnijeg čoveka odtragičnijeg čoveka od onogčoveka od onog kojiod onog koji jeonog koji je najzadkoji je najzad dobioje najzad dobio svenajzad dobio sve štodobio sve što jesve što je nekadašto je nekada želeoima li tragičnijeg čoveka odli tragičnijeg čoveka od onogtragičnijeg čoveka od onog kojičoveka od onog koji jeod onog koji je najzadonog koji je najzad dobiokoji je najzad dobio sveje najzad dobio sve štonajzad dobio sve što jedobio sve što je nekadasve što je nekada želeo

Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Treba misliti i na onog čoveka, koji zaboravlja gdje vodi put.Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.