Čim otkrijete da ste na strani većine, hitno morate učiniti nešto sa sobom.


im-otkrijete-da-ste-na-strani-veine-hitno-morate-uiniti-neto-sobom
mark tvenČimotkrijetedastenastranivećinehitnomorateučinitinetosobomČim otkrijeteotkrijete dada steste nana stranistrani većinehitno moratemorate učinitiučiniti neštonešto sasa sobomČim otkrijete daotkrijete da steda ste naste na stranina strani većinehitno morate učinitimorate učiniti neštoučiniti nešto sanešto sa sobomČim otkrijete da steotkrijete da ste nada ste na straniste na strani većinehitno morate učiniti neštomorate učiniti nešto saučiniti nešto sa sobomČim otkrijete da ste naotkrijete da ste na stranida ste na strani većinehitno morate učiniti nešto samorate učiniti nešto sa sobom

Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi.Juče i prekjuče bili ste na imanju i osećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drukčije i ne može. Ono što imamo na jed noj strani, to mora da fali na nekoj drugoj.Morate razumeti celinu života, ne samo jedan mali deo. Zbog toga morate čitati, zato morate gledati nebo, zato morate pevati i plesati, i pisati pesme i patiti i razumevati, jer sve je to život…Ukoliko nešto ne možeš učiniti - odustani!Ako nešto ne želiš učiniti, zaustavi se na prvoj stepenici.