Čim osetiš da se zlo javlja požuri da ga zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese.


im-oseti-da-se-zlo-javlja-pouri-da-ga-zaustavi-silnim-naprezanjem-volje-sii-umom-u-srce-i-ne-dopusti-da-zlo-ue-u-njega-pazi-da-se-ono-ne-razdrai-i-ne
otac tadejČimosetidasezlojavljapožurigazaustavisilnimnaprezanjemvoljesiđiumomsrcenedopustiuđenjegapazionorazdražizaneseČim osetišosetiš dada sese zlozlo javljajavlja požuripožuri dada gaga zaustavišzaustaviš silnimsilnim naprezanjemnaprezanjem voljesiđi umomumom uu srcesrce ii nene dopustidopusti dada zlozlo uđeuđe uu njegapazi dada sese onoono nene razdražirazdraži ii nene zaneseČim osetiš daosetiš da seda se zlose zlo javljazlo javlja požurijavlja požuri dapožuri da gada ga zaustavišga zaustaviš silnimzaustaviš silnim naprezanjemsilnim naprezanjem voljesiđi umom uumom u srceu srce isrce i nei ne dopustine dopusti dadopusti da zloda zlo uđezlo uđe uuđe u njegapazi da seda se onose ono neono ne razdražine razdraži irazdraži i nei ne zanese

Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ko ne kažnjava zlo, taj zapoveda da se ono čini.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.