Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.


iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
ričard prajoriaosamzimbabvesadaznamkakosebelciosećajuamericiopustenotoznamjerkadačuopolicijskusirenutamoznaodanijezbogmeneišao samsam uu zimbabvesada znamznam kakokako sese belcibelci osećajuosećaju uu americiamerici –– opustenojer kadakada samsam čuočuo policijskupolicijsku sirenusirenu tamoznao samsam dada nijenije zbogzbog meneišao sam usam u zimbabvesada znam kakoznam kako sekako se belcise belci osećajubelci osećaju uosećaju u americiu americi –americi – opustenojer kada samkada sam čuosam čuo policijskučuo policijsku sirenupolicijsku sirenu tamoznao sam dasam da nijeda nije zbognije zbog mene

Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xD