I ne volim princip


i-ne-volim-princip-pamti-pa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grie-savesti-i-znati-da-e-osobu-vlastito-srce
Đorđe balaševićnevolimprincippamtipavratitobimiukaljaloobraznemalepepobedeodpogledanečijeočibezgrižesavestiznatidaćeosobuvlastitosrcesramaizdatii nene volimvolim princippamtipapa vratibi mimi ukaljaloukaljalo obraznema lepšelepše pobedepobede odod pogledapogleda uu nečijenečije očioči bezbez grižegriže savestii znatiznati dada ćetu osobuosobu vlastitovlastito srcesrce odod sramasrama izdatii ne volimne volim princippa vratibi mi ukaljalomi ukaljalo obraznema lepše pobedelepše pobede odpobede od pogledaod pogleda upogleda u nečijeu nečije očinečije oči bezoči bez grižebez griže savestii znati daznati da ćeda će tuće tu osobutu osobu vlastitoosobu vlastito srcevlastito srce odsrce od sramaod srama izdati

I ne volim princip pamti – pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez griže savesti, i znati da će tu osobu vlastito srce od srama izdati.I ne volim princip pamti-pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez grižnje savesti i saznanja da će tu ...Tesko je bez voljene osobe, kada je ne vidimo 24 sata srce se oseca praznim i beznacajnim, i kada vidite tu osobu na kratak tren, srce se seti sta je njegov ...Čudan svijet, ogovara te a voli, ljubi te u obraz a mrzi te, ismijava plemenita djela a pamti ih kroz mnoge pasove, živi i nadom i sevapom i ne znaš šta nadjača i kada.Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica?Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.