I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš… - Činija Citata

I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…


i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
najvećiživotkadnisisvestandaživinegomislisanja…i najvećinajveći jeje životživot kadkad nisinisi svestansvestan dada živišnego mislišmisliš dada sanjaš…i najveći jenajveći je životje život kadživot kad nisikad nisi svestannisi svestan dasvestan da živišnego misliš damisliš da sanjaš…i najveći je životnajveći je život kadje život kad nisiživot kad nisi svestankad nisi svestan danisi svestan da živišnego misliš da sanjaš…i najveći je život kadnajveći je život kad nisije život kad nisi svestanživot kad nisi svestan dakad nisi svestan da živiš

I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš.I kad si sam ne treba ništa zlo ni da misliš ni da radiš. Nauči da se više stidiš pred sobom, nego pred drugima.Postoje samo dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.