I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…


i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
najvećiživotkadnisisvestandaživinegomislisanja…i najvećinajveći jeje životživot kadkad nisinisi svestansvestan dada živišnego mislišmisliš dada sanjaš…i najveći jenajveći je životje život kadživot kad nisikad nisi svestannisi svestan dasvestan da živišnego misliš damisliš da sanjaš…i najveći je životnajveći je život kadje život kad nisiživot kad nisi svestankad nisi svestan danisi svestan da živišnego misliš da sanjaš…i najveći je život kadnajveći je život kad nisije život kad nisi svestanživot kad nisi svestan dakad nisi svestan da živiš

I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš.Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban.Pravo znanje je biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće. Snažna akcija je treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, radeći u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, provodeći zadatke, a da se ne bude zatrpan zadacima.Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?