I mada imam neke svoje trikove kako da ne mislim o tome,postoje stranice u kalendaru kad mi nema gde. - Činija Citata

I mada imam neke svoje trikove kako da ne mislim o tome,postoje stranice u kalendaru kad mi nema gde.


i-mada-imam-neke-svoje-trikove-kako-da-ne-mislim-o-tomepostoje-stranice-u-kalendaru-kad-mi-nema-gde
Đorđe balaševićmadaimamnekesvojetrikovekakodanemislimtomepostojestranicekalendarukadminemagdei madamada imamimam nekeneke svojesvoje trikovetrikove kakokako dada nene mislimmislim ostranice uu kalendarukalendaru kadkad mimi nemanema gdei mada imammada imam nekeimam neke svojeneke svoje trikovesvoje trikove kakotrikove kako dakako da neda ne mislimne mislim ostranice u kalendaruu kalendaru kadkalendaru kad mikad mi nemami nema gdei mada imam nekemada imam neke svojeimam neke svoje trikoveneke svoje trikove kakosvoje trikove kako datrikove kako da nekako da ne mislimda ne mislim ostranice u kalendaru kadu kalendaru kad mikalendaru kad mi nemakad mi nema gdei mada imam neke svojemada imam neke svoje trikoveimam neke svoje trikove kakoneke svoje trikove kako dasvoje trikove kako da netrikove kako da ne mislimkako da ne mislim ostranice u kalendaru kad miu kalendaru kad mi nemakalendaru kad mi nema gde

Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Završiću našu priču s' jednim 'moglo je biti, ali nije. I ko zna,kroz par godina kad sretnemo se,pričaćemo o nama kroz šalu,možda,mada ni jednom ni drugom neće biti smešno u dubini duše. A onda jednog jutra shvatićeš,kao i ja,da oni što se bude na drugoj strani kreveta nisu mi. I više neće biti smešno,već tužno. Nedostajaće mi ona tvoja druga strana mene da upotpuni mozaik moje životne priče.Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj.Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati.