I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namerih! (Kanconijer)


i-blaeni-nek-su-svi-moji-papiri-njoj-u-slavu-i-moja-misao-to-njoj-a-ne-drugoj-kao-dug-namerih-kanconijer
frančesko petrarkablaženineksusvimojipapirinjojslavumojamisaotonedrugojkaodugnamerihkanconijeri blaženiblaženi neknek susu svisvi mojimoji papirinjoj uu slavuslavu ii mojamoja misaomisao štošto jeje njojne drugojdrugoj kaokao dugdug namerihi blaženi nekblaženi nek sunek su svisu svi mojisvi moji papirinjoj u slavuu slavu islavu i mojai moja misaomoja misao štomisao što ješto je njojnjoj a nea ne drugojne drugoj kaodrugoj kao dugkao dug namerihi blaženi nek sublaženi nek su svinek su svi mojisu svi moji papirinjoj u slavu iu slavu i mojaslavu i moja misaoi moja misao štomoja misao što jemisao što je njojje njoj a nenjoj a ne drugoja ne drugoj kaone drugoj kao dugdrugoj kao dug namerihi blaženi nek su sviblaženi nek su svi mojinek su svi moji papirinjoj u slavu i mojau slavu i moja misaoslavu i moja misao štoi moja misao što jemoja misao što je njojšto je njoj a neje njoj a ne drugojnjoj a ne drugoj kaoa ne drugoj kao dugne drugoj kao dug namerih

I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namjerih!Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Ovo je čuvena Isinbajeva, Jelena, o kojoj je svojevremeno, ali ne o njoj, već o nekoj drugoj pisao Ivo Andrić.Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu.Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.