I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...


i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti
žaomizaistamoždanikadnećesaznatikolikoposebanćeuvekbitinevolimtejebiga…aliakoteonakokakotii žaožao mimi jemožda nikadnikad nećešnećeš saznatisaznati kolikokoliko sisi mimi posebani kolikokoliko ćešćeš uvekuvek bitii nene volimvolim tejebiga… aliali akoako tete nene volimvolim onakoonako kakokako titii žao mižao mi jemožda nikad nećešnikad nećeš saznatinećeš saznati kolikosaznati koliko sikoliko si misi mi posebani koliko ćeškoliko ćeš uvekćeš uvek bitii ne volimne volim tejebiga… ali akoali ako teako te nete ne volimne volim onakovolim onako kakoonako kako tikako ti

Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije.Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažem isto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati, jer možda je to ludost, plod moje fantazije.koliko te volim…strah me da te ne izgubim.. a nikad nisi ni bio mojNe volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?I hajde povrijedi me još jednom! Zadaj mi poslednji udarac, ovaj put najjače što možeš. Udari nisko, podlo iz sve snage. Neka me zaboli najjače, neka mi bol obuzme cijelo tijelo, neka ispuni svaki djelić mog srca. Hajde, daj mi razlog da te mrzim kad mi već ne daješ razlog da te volim!Volim te,volim te…I ne poricem…