Hrabrost je vrlina na osnovu koje ljudi u opasnosti čine plemenita dela.


hrabrost-vrlina-na-osnovu-koje-ljudi-u-opasnosti-ine-plemenita-dela
aristotelhrabrostvrlinanaosnovukojeljudiopasnostičineplemenitadelahrabrost jeje vrlinavrlina nana osnovuosnovu kojekoje ljudiljudi uu opasnostiopasnosti činečine plemenitaplemenita delahrabrost je vrlinaje vrlina navrlina na osnovuna osnovu kojeosnovu koje ljudikoje ljudi uljudi u opasnostiu opasnosti čineopasnosti čine plemenitačine plemenita delahrabrost je vrlina naje vrlina na osnovuvrlina na osnovu kojena osnovu koje ljudiosnovu koje ljudi ukoje ljudi u opasnostiljudi u opasnosti čineu opasnosti čine plemenitaopasnosti čine plemenita delahrabrost je vrlina na osnovuje vrlina na osnovu kojevrlina na osnovu koje ljudina osnovu koje ljudi uosnovu koje ljudi u opasnostikoje ljudi u opasnosti čineljudi u opasnosti čine plemenitau opasnosti čine plemenita dela

Sretan je onaj koga tuđe opasnosti čine obazrivim.Jaki razlozi čine jaka dela.Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra.Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobraČovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji.