Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.


hrabrost-otpor-strahu-savladavanjem-straha-a-ne-odsustvo-straha
mark tvenhrabrostotporstrahusavladavanjemstrahaneodsustvostrahahrabrost jeje otporstrahu savladavanjemsavladavanjem strahane odsustvoodsustvo strahahrabrost je otporje otpor strahuotpor strahu savladavanjemstrahu savladavanjem strahaa ne odsustvone odsustvo strahahrabrost je otpor strahuje otpor strahu savladavanjemotpor strahu savladavanjem strahaa ne odsustvo strahahrabrost je otpor strahu savladavanjemje otpor strahu savladavanjem straha

Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost da ga savladaš.Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.Ko se boji patnje, pati od straha.Stalno izjavljivanje vere je pokazatelj straha.Nemamo čega da se plašimo, osim samog straha.