Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.


hrabrost-otpor-strahu-savladavanjem-straha-a-ne-odsustvo-straha
mark tvenhrabrostotporstrahusavladavanjemstrahaneodsustvostrahahrabrost jeje otporstrahu savladavanjemsavladavanjem strahane odsustvoodsustvo strahahrabrost je otporje otpor strahuotpor strahu savladavanjemstrahu savladavanjem strahaa ne odsustvone odsustvo strahahrabrost je otpor strahuje otpor strahu savladavanjemotpor strahu savladavanjem strahaa ne odsustvo strahahrabrost je otpor strahu savladavanjemje otpor strahu savladavanjem straha

Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost da ga savladaš.Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.Smeh ubija strah, a bez straha od đavola nema potrebe za Bogom.Olako i bez straha savetujemo samo one koje ne volimo.Stalno izjavljivanje vere je pokazatelj straha.