Historija neprestano mora da se piše iznova, ne zato da bi se spoznale nove historijske činjenice, nego zato što su se promjenila gledišta historičara.


historija-neprestano-mora-da-se-pie-iznova-ne-zato-da-bi-se-spoznale-nove-historijske-injenice-nego-zato-to-su-se-promjenila-gledi-historiara
francois mauriachistorijaneprestanomoradasepieiznovanezatobispoznalenovehistorijskečinjenicenegotosupromjenilagleditahistoričarahistorija neprestanoneprestano moramora dada sese pišepiše iznovane zatozato dada bibi sese spoznalespoznale novenove historijskehistorijske činjenicenego zatozato štošto susu sese promjenilapromjenila gledištagledišta historičarahistorija neprestano moraneprestano mora damora da seda se pišese piše iznovane zato dazato da bida bi sebi se spoznalese spoznale novespoznale nove historijskenove historijske činjenicenego zato štozato što sušto su sesu se promjenilase promjenila gledištapromjenila gledišta historičara

Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi.Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star.Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.