Grđi posao od direktora Javnog servisa ne znam da li postoji u Srbiji.


gri-posao-od-direktora-javnog-servisa-ne-znam-da-li-postoji-u-srbiji
aleksandar tijanićgrđiposaooddirektorajavnogservisaneznamdalipostojisrbijigrđi posaoposao odod direktoradirektora javnogjavnog servisaservisa nene znamznam dada lili postojipostoji uu srbijigrđi posao odposao od direktoraod direktora javnogdirektora javnog servisajavnog servisa neservisa ne znamne znam daznam da lida li postojili postoji upostoji u srbijigrđi posao od direktoraposao od direktora javnogod direktora javnog servisadirektora javnog servisa nejavnog servisa ne znamservisa ne znam dane znam da liznam da li postojida li postoji uli postoji u srbijigrđi posao od direktora javnogposao od direktora javnog servisaod direktora javnog servisa nedirektora javnog servisa ne znamjavnog servisa ne znam daservisa ne znam da line znam da li postojiznam da li postoji uda li postoji u srbiji

Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: Imate li neki posao za mene? Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.Danas je u Srbiji toliko vruce da covek ne moz’ da spava normalno ni sa tudjom zenom.. ;-)Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino.