Gramizni bogataši žive sa lažnim ubeđenjem da je ovaj svet jedna razbijena lađa, bez kapetana, bez krme i krmanoša, jedna pustolina koja tone i propada, i kojem se koriste samo oni koji što više iz nje zagrabe i prenesu u svoj čamac. - Činija Citata

Gramizni bogataši žive sa lažnim ubeđenjem da je ovaj svet jedna razbijena lađa, bez kapetana, bez krme i krmanoša, jedna pustolina koja tone i propada, i kojem se koriste samo oni koji što više iz nje zagrabe i prenesu u svoj čamac.


gramizni-bogatai-ive-nim-ubeenjem-da-ovaj-svet-jedna-razbijena-a-bez-kapetana-bez-krme-i-krmanoa-jedna-pustolina-koja-tone-i-propada-i-kojem-se
nikolaj velimirovićgramiznibogataiživelažnimubeđenjemdaovajsvetjednarazbijenalađabezkapetanakrmekrmanoapustolinakojatonepropadakojemsekoristesamoonikojitovieiznjezagrabeprenesusvojčamacgramizni bogatašibogataši živežive sasa lažnimlažnim ubeđenjemubeđenjem dada jeje ovajovaj svetsvet jednajedna razbijenarazbijena lađabez kapetanabez krmekrme ii krmanošajedna pustolinapustolina kojakoja tonetone ii propadai kojemkojem sese koristekoriste samosamo onioni kojikoji štošto viševiše iziz njenje zagrabezagrabe ii prenesuprenesu uu svojsvoj čamacgramizni bogataši živebogataši žive sažive sa lažnimsa lažnim ubeđenjemlažnim ubeđenjem daubeđenjem da jeda je ovajje ovaj svetovaj svet jednasvet jedna razbijenajedna razbijena lađabez krme ikrme i krmanošajedna pustolina kojapustolina koja tonekoja tone itone i propadai kojem sekojem se koristese koriste samokoriste samo onisamo oni kojioni koji štokoji što višešto više izviše iz njeiz nje zagrabenje zagrabe izagrabe i prenesui prenesu uprenesu u svoju svoj čamac

Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.