Govori tiho. Ptice noćas blizu nas pevaju i meni je žao da čuju kako u glasu nečijem ima suza.


govori-tiho-ptice-noas-blizu-nas-pevaju-i-meni-ao-da-uju-kako-u-glasu-neijem-ima-suza
desanka maksimovićgovoritihopticenoćasblizunaspevajumenižaodačujukakoglasunečijemimasuzagovori tihoptice noćasnoćas blizublizu nasnas pevajupevaju ii menimeni jeje žaožao dada čujučuju kakokako uu glasuglasu nečijemnečijem imaima suzaptice noćas blizunoćas blizu nasblizu nas pevajunas pevaju ipevaju i menii meni jemeni je žaoje žao dažao da čujuda čuju kakočuju kako ukako u glasuu glasu nečijemglasu nečijem imanečijem ima suzaptice noćas blizu nasnoćas blizu nas pevajublizu nas pevaju inas pevaju i menipevaju i meni jei meni je žaomeni je žao daje žao da čujužao da čuju kakoda čuju kako učuju kako u glasukako u glasu nečijemu glasu nečijem imaglasu nečijem ima suzaptice noćas blizu nas pevajunoćas blizu nas pevaju iblizu nas pevaju i meninas pevaju i meni jepevaju i meni je žaoi meni je žao dameni je žao da čujuje žao da čuju kakožao da čuju kako uda čuju kako u glasučuju kako u glasu nečijemkako u glasu nečijem imau glasu nečijem ima suza

I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca.Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja.Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj.Nije mi žao da napustim ovaj svet, ali mi je žao što ostavljam tolike lepotice.I ako još išta ima da se oprosti, eto i to ti noćas opraštam.A meni je dovoljan samo jedan njegov osmijeh, pa da narastem, da budem veća od svih zgrada oko mene. Tada osjećam kako me sve žene pakosno gledaju, zavide mi, i krivo im je, oh, kako im je samo krivo, jer je baš meni poklonio taj osmijeh.