Govor treba da bude poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo. - Činija Citata

Govor treba da bude poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.


govor-treba-da-bude-poput-enske-suknje-dovoljno-dugaak-da-bi-pokrio-temu-a-dovoljno-kratak-da-bi-bilo-zanimljivo
vinston Čerčilgovortrebadabudepoputženskesuknjedovoljnodugačakbipokriotemukratakbilozanimljivotreba dada budebude poputpoput ženskeženske suknjedovoljno dugačakdugačak dada bibi pokriopokrio temudovoljno kratakkratak dada bibi bilobilo zanimljivogovor treba datreba da budeda bude poputbude poput ženskepoput ženske suknjedovoljno dugačak dadugačak da bida bi pokriobi pokrio temua dovoljno kratakdovoljno kratak dakratak da bida bi bilobi bilo zanimljivogovor treba da budetreba da bude poputda bude poput ženskebude poput ženske suknjedovoljno dugačak da bidugačak da bi pokrioda bi pokrio temua dovoljno kratak dadovoljno kratak da bikratak da bi biloda bi bilo zanimljivogovor treba da bude poputtreba da bude poput ženskeda bude poput ženske suknjedovoljno dugačak da bi pokriodugačak da bi pokrio temua dovoljno kratak da bidovoljno kratak da bi bilokratak da bi bilo zanimljivo

Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.Najteže je slušati čoveka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro, niti dovoljno pameti da bi ćutao.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Kako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)I ne znam šta je jače, šta je važnije, i zato se ispitujemo i čekamo. Bez ikakve logike, dirnut sam što osjećam da sam joj potreban i sto me gleda drukčije nego ikoga drugog, a baš toga se bojim. Žao bi mi bilo da joj nanesem bol, a sigurno bi tako bilo. Ili vrlo vjerovatno. Užasavaju me obaveze, mogle bi da budu mučne, a privlači me što ih ona nudi. To rađa nadmoćnost, koja može da bude surova, ali i velikodušna: čuvam se i jednog i drugog.