Goreli smo, al' nismo postali pepeo sivi od kojeg bujaju žita i obale u cvatu. Uvek smo bili živi, pa ipak: drukčije živi, od svih ostalih živih na ovom žilavom svetu. - Činija Citata

Goreli smo, al' nismo postali pepeo sivi od kojeg bujaju žita i obale u cvatu. Uvek smo bili živi, pa ipak: drukčije živi, od svih ostalih živih na ovom žilavom svetu.


goreli-smo-al-nismo-postali-pepeo-sivi-od-kojeg-bujaju-ita-i-obale-u-cvatu-uvek-smo-bili-ivi-pa-ipak-drukije-ivi-od-svih-ostalih-ivih-na-ovom-ilavom
miroslav mika antićgorelismoal'nismopostalipepeosiviodkojegbujajužitaobalecvatuuveksmobiliživipaipakdrukčijesvihostalihživihnaovomžilavomsvetugoreli smoal' nismonismo postalipostali pepeopepeo sivisivi odod kojegkojeg bujajubujaju žitažita ii obaleobale uu cvatuuvek smosmo bilibili živipa ipakdrukčije živiod svihsvih ostalihostalih živihživih nana ovomovom žilavomžilavom svetual' nismo postalinismo postali pepeopostali pepeo sivipepeo sivi odsivi od kojegod kojeg bujajukojeg bujaju žitabujaju žita ižita i obalei obale uobale u cvatuuvek smo bilismo bili živiod svih ostalihsvih ostalih živihostalih živih naživih na ovomna ovom žilavomovom žilavom svetu

Svako hoće da živi, nadoknađujući izubljeno ili stičući novo, da živi svojim životom, na svoj način i na prostoru na kom se zatekne, pa makar taj prostor ne bio širi od podlanice zemlje, između dve vojske u prolazu.Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta.Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka.Od svih uživanja na ovom svetu, čoveka najviše interesuju seksualni odnosi. A ipak, izostavio ih je iz raja.Čuvajte se onoga koji živi u vama i na kojeg zaboravljate, a koji često, pred veče,  donosi brza rešenja zbog kojih se, te iste noći, budite kao od udarca i, obliveni vrelim znojem kao rastopljenim olovom, propadate od sramote zbog sinoćnih lakomislenih odluka.Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od srećnog i nasmejanog deteta. Uvek sam spreman pomoći na bilo koji način koji mogu, pa makar to bilo samo potpisivanje autobiografije. Dečiji osmeh je vredniji od sveg novca na svetu.