Gledam pčele kako marljivo i ozbiljno, ne hajući za bezbrojne nevažne stvari oko sebe, skupljaju svoju nafaku, slušam zuj njihovih krila i čini mi se da se baš u njemu, u tome oporom, jednoličnom, treperavom zvuku krije tajna ovoga svijeta. - Činija Citata

Gledam pčele kako marljivo i ozbiljno, ne hajući za bezbrojne nevažne stvari oko sebe, skupljaju svoju nafaku, slušam zuj njihovih krila i čini mi se da se baš u njemu, u tome oporom, jednoličnom, treperavom zvuku krije tajna ovoga svijeta.


gledam-pele-kako-marljivo-i-ozbiljno-ne-hajui-za-bezbrojne-nevane-stvari-oko-sebe-skupljaju-svoju-nafaku-sluam-zuj-njihovih-krila-i-ini-mi-se-da-se-ba
džafer obradovićgledampčelekakomarljivoozbiljnonehajućizabezbrojnenevažnestvariokosebeskupljajusvojunafakusluamzujnjihovihkrilačinimisedabanjemutomeoporomjednoličnomtreperavomzvukukrijetajnaovogasvijetagledam pčelepčele kakokako marljivomarljivo ii ozbiljnone hajućihajući zaza bezbrojnebezbrojne nevažnenevažne stvaristvari okooko sebeskupljaju svojusvoju nafakuslušam zujzuj njihovihnjihovih krilakrila ii činičini mimi sese dada sese bašbaš uu njemuu tometome oporomtreperavom zvukuzvuku krijekrije tajnatajna ovogaovoga svijetagledam pčele kakopčele kako marljivokako marljivo imarljivo i ozbiljnone hajući zahajući za bezbrojneza bezbrojne nevažnebezbrojne nevažne stvarinevažne stvari okostvari oko sebeskupljaju svoju nafakuslušam zuj njihovihzuj njihovih krilanjihovih krila ikrila i činii čini mičini mi semi se dase da seda se bašse baš ubaš u njemuu tome oporomtreperavom zvuku krijezvuku krije tajnakrije tajna ovogatajna ovoga svijeta

Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Tajna sreće sastoji se u tome da posmatraš sva čuda ovoga svijeta, ali da nikad ne zaboraviš ni na one dvije kapi ulja u kašičici.Nemoj me pitati: Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati.Moć nad ljudima krije se u poznavanju njihovih malih tajni.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.